Program a priority

Roman Michelko

1. Zadefinovanie verejnoprávnych médií 

 • Okamžite zastavím súčasný stav v rozhlase a televízii, kde sú niektoré politické subjekty jasne diskriminované a niektoré naopak, extrémne preferované…
 • Som za vyvážené politické a spoločenské diskusie proporčne zastúpene všetkými spoločensko-politickými názormi, vrátane národno-sociálneho.
 • Inštitucionálne rozdelenie RTVS na rozhlas a televíziu. Ich novovzniknuté
  riadiace orgány musia byť zastúpené tak aby reflektovali všetky relevantné názorové prúdy v spoločnosti .

2. Znemožnenie krížového vlastníctva viacerých komerčných médií jedným majiteľom

 • Zavedením „Zoznamu konečných užívateľov výhod“ v tejto oblasti sa zabráni tomu, aby jeden majiteľ prostredníctvom svojich dcérskych spoločností a nastrčených figúrok, vlastnil naraz napríklad printové a elektronické  média.

3. Zastavenie vypínania „nepohodlných“  médií
zo strany štátnych orgánov

 • Do článku 26 odsek 3 „Cenzúra sa zakazuje.“ doplním vetu „Nie je možné obmedziť alebo vypnúť akékoľvek médium bez právoplatného súdneho rozhodnutia.“

4. Ochrana kultúrneho a národného dedičstva

 • Zavedenie systematickej podpory na vydávanie tradičných literárnych diel.

 • Zabezpečím preklad a vydávanie významných literárnych diel celosvetového významu

5. Systematická podpora slovenskej kinematografie

 • V Audiovizuálnom fonde presadíme minimálne tretinu účelovo viazaných finančných prostriedkov na natáčanie celovečerných filmov alebo seriálov, ktoré by sprítomnili top osobnosti a top udalosti slovenských dejín.

 • Pomocou kinematografie chcem vychovávať ľudí k úcte našim národným a historickým tradíciám. 

6. Obnova historických pamiatok

 • Zavedením systematickej podpory zabezpečím postupnú obnovu historických pamiatok (hradov, zámkov, kaštieľov atď.).

7. Zabezpečenie primeraného financovania Matice slovenskej

 • Zákonným spôsobom zadefinujem valorizačný mechanizmus financovania Matice Slovenskej.