Životopis

Roman Michelko

[* 29. 4. 1971 Košice]

Roman Michelko, Mgr., spisovateľ, publicista, politológ, redaktor, editor, vydavateľ, sa narodil sa 29. apríla 1971 v Košiciach. Je ženatý a má dve deti, žije v Bratislave.

Absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v odboroch filozofia-história (v roku 1995) a politológia (s vyznamenaním v roku 1996).

Od roku 1992 je jedným z redaktorov časopisu Proglas. Bol spoluzakladateľom vydavateľstva Chronos (1994). Pracoval na Katedre histórie Trnavskej univerzity, neskôr v Národnom literárnom centre v sekcii zahraničných štúdií a v zahraničnom vysielaní Slovenského rozhlasu. Pôsobil na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (1997 až 1999). Zúčastňoval sa na zakladaní časopisu Kultúra, riadil spravodajstvo rádia Hviezda FM v Nitre (1999 až 2001). V súčasnosti je riaditeľom Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov, s. r. o. (od roku 2003).

Eseje a reflexie publikoval v periodikách Kultúra, Literika, Knižná revueSlovenské pohľadyLiterárny týždenník, Slovenské národné noviny, IQ, Extra plus, v internetovom časopise Slovo. Publikoval viac ako 400 článkov, štúdií a esejí z oblasti politológie, sociológie, filozofie, histórie a iných spoločenských vied. Debutoval zbierkou filozoficko-politologických esejí Revoltujúci Sizyfos (2006), ocenenou prémiou Ceny Ivana Kraska za najlepší debut roka, v ktorej sprítomňuje a tvorivo rozvíja odkaz najvýznamnejších mysliteľov 19. a 20. storočia (Kierkegaarda, Nietzscheho, Dostojevského, Camusa, Sartra, Kafku, Becketa, Ionesca, Fromma a mnohých iných).

Kritický reflektuje najzásadnejšie problémy dneška (hodnotová entropia, problém odcudzenia, problém moci a ovládania, politika superveľmoci a politická dominancia, reflexia kultúry a pod.) a do súčasného filozofického a spoločenského diskurzu zavádza témy, ktorých reflexia v našej spoločnosti zatiaľ absentuje. Hlavným prínosom autora je, že témy nielen reflektuje, ale prináša aj vlastné veľmi zaujímavé a originálne riešenia. 

Napísal knihu politologických esejí Eseje o globalizácii (2009), vedecko-popularizačnú monografiu Medzivojnové európske diktatúry (2012), knihu Eseje o kríze (2016), ktorá nadväzuje na jeho predchádzajúce Eseje o globalizácii. Je spoluautorom rozhovorov s významnými zahraničnými a domácimi intelektuálmi – filozofmi, sociológmi, politológmi a ekonómami Besy kapitalizmu alebo začiatok novej éry? (2012).

Vydal publikáciu Slovenská republika v rokoch 1939 – 1945, ktorá predstavuje súbor štyroch historicko-politologických štúdií: O používaní termínov Slovenský štát a Slovenská republika v rokoch 1939 – 1945Od autonómie Slovenskej krajiny po vznik Slovenského štátuÚstavný systém prvej Slovenskej republiky a Úrad propagandy za autonómie Slovenskej krajiny a Slovenského štátu.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov, jeho predstavenstva, členom Matice slovenskej, jej výboru a predsedom Politologického odboru MS.

DIELO

Eseje

  • Revoltujúci Sizyfos. [filozoficko-politologické eseje]. 1. vyd. Bratislava: Slovenský inštitút spoločenských vied, 2006. 167 s. ISBN 80-8061-267-6.
  • Eseje o globalizácii. [politologické eseje]. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 2009. 128 s. ISBN 978-80-7090-895-2.
  • Eseje o kríze. 1. vyd. Bratislava: Politologický odbor Matice slovenskej, 2016. 132 s. ISBN: 978-80-8061-926-8.

Literatúra faktu

  • Medzivojnové európske diktatúry. [vedecko-popularizačná monografia]. 1. vyd.  Martin: Matica slovenská, 2012. 83 s. ISBN 978-80-8128-025-2.
  • Slovenská republika v rokoch 1939 – 1945. 1. vyd. Bratislava: Politologický odbor Matice slovenskej, 2014. 107 s. ISBN 978-80-8061-830-8.

Rozhovory

  • DINKA, Pavol: Besy kapitalizmu alebo začiatok novej éry? [rozhovory s významnými zahraničnými a domácimi intelektuálmi – filozofmi, sociológmi, politológmi a ekonómami]. [spoluautor]. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2012. 384 s. ISBN 978-80-8061-470-6.

Editorská činnosť

  • Slovensko v roku 2001: (súhrnná správa): zborník politologického odboru Matice slovenskej [zostavovateľ]. 318 s. Martin: Matica slovenská, 2002. ISBN 8070906588.

OCENENIA

  • Prémia Ceny Ivana Kraska za najlepší debut roka za rok 2006